آیا کالاهای درخواستی دارای MTC معتبر می باشند؟

کالا ها با توجه به برند و کشور سازنده از DATA SHEET و MTC معتبر برخوردار بوده که بعد از ثبت سفارش در اختیار خریدار گرامی قرار خواهرد گرفت.